Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

June 16 2017

5151 29dd 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaamelinowa amelinowa

June 14 2017

Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
3957 f08d 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaamelinowa amelinowa

May 12 2017

Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted frommefir mefir

May 03 2017

April 30 2017

7517 997a 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted fromworst-case worst-case viamefir mefir

April 15 2017

1928 d888 390
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran
6834 e985 390
Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 13 2017

7017 7bb8 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 07 2017

Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"

April 06 2017

- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianotoco notoco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl