Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viasaphirka saphirka
9966 cc9d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viathebelljar thebelljar

July 19 2017

Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamelinowa amelinowa
2712 691b 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaamelinowa amelinowa

July 17 2017

July 06 2017

3718 d0be 390
Reposted from1923 1923 viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 28 2017

June 23 2017

June 16 2017

5151 29dd 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaamelinowa amelinowa

June 14 2017

Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
3957 f08d 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaamelinowa amelinowa

May 12 2017

Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted frommefir mefir

May 03 2017

6931 20d3 390

April 30 2017

7517 997a 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted fromworst-case worst-case viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl