Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

3487 a93b 390
Reposted fromturquoise turquoise viaamelinowa amelinowa
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Uważaj. Nie wiesz, która szansa jest ostatnią.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaamelinowa amelinowa
6051 058c 390
Reposted fromdivi divi vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaamelinowa amelinowa

July 20 2017

2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viasaphirka saphirka
9966 cc9d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viathebelljar thebelljar

July 19 2017

Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamelinowa amelinowa
2712 691b 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaamelinowa amelinowa

July 17 2017

July 06 2017

3718 d0be 390
Reposted from1923 1923 viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 28 2017

June 23 2017

June 16 2017

5151 29dd 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaamelinowa amelinowa

June 14 2017

Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl